ฝ่ายขาย 088-8640000 เอ, 063-4646837 อ้อม ฝ่าย Service 063-4646836 แอม SALES@DOLLYSOLUTIONS.COM

SIPA คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถการแข่งขันในการก้าวเข้าสู่ AEC………

ภาพบรรยากาศงาน Retail Road Show 2014 retail-road-show-2014ภาพบรรยากาศงาน Retail Road Show 2014

retail-road-show2014-auboon retail-road-show2014-หนองคายretail-road-show2014-houwhenretail-road-show2014-Chonbur