ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน

เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสำนักงานใหญ่ และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรมาภิบาลที่ดี โดยมีพันธกิจ ที่นำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึงด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากที่อื่น

โดยทาง ธนาคารเกียรตินาคิน ได้ไว้ใจให้ทาง บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด  ทำการติดตั้งชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ บริเวณทางเข้า – ออก บริเวณประตูเลื่อนเดี่ยว ที่อยู่บริเวณด้านหน้า ธนาคารเกียรตินาคิน

ขนาดของรางประตูอัตโนมัติ SD130 XEKA

โดยจะสามารถแบ่งรูปแบบรางประตูอัตโนมัติ เป็น 2 รูปแบบตามการเลือกใช้งานระหว่างประตูอัตโนมัติ แบบบานอลูมิเนียม และ ประตูอัตโนมัติแบบรางกระจกเปลือย โดยจะบอกถึงขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงขนาดของรางที่ท่านจะต้องติดตั้ง และปิดขอบด้วยกรอบของราง

ผลงานการติดตั้งชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ ณ ธนาคารเกียรตินาคิน

 

ชุดรางประตูธนาคารเกียรตินาคิน  ชุดรางประตูธนาคารเกียรตินาคิน ชุดรางประตูธนาคารเกียรตินาคิน ชุดรางประตูธนาคารเกียรตินาคิน ชุดรางประตูธนาคารเกียรตินาคิน