สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี  จำกัด เป็นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 41/3  ถนนจรดวิถีถ่อง    หมู่ที่  2 ตำบลปากแคว   อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยเป็นสหกรณ์ที่มีการดำเนินงานในท้องที่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย โดยสหกรรณ์ได้ก่อนตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2517   เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

อาคาร สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี

กิจการของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ดำเนินธุรกิจต่อไปนี้

1.ธุรกิจการซื้อ คือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชเมล็ดพืชและสิ่งของจำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิกโดยจะสำรวจความต้องการของสมาชิกก่อนแล้วสหกรณ์จะเป็นผู้จัดหามาจำหน่ายต่อไปซึ่งเพราะการรวมซื้อในปริมาณมากจะทำให้ซื้อได้ในราคมที่ต่ำลงและเมื่อถึงสิ้นปีหากสหกรณ์มีกำไรก็จะนำเงินจำนวนนี้มาเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกด้วย

2.ธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลผลิตให้แก่สมาชิก ทำให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นผลผลิตจะขายได้ในราคาสูงขึ้นสมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าในเรื่องการชั่งตวงวัดหรือถูกกดราคาในการรับซื้อผลผลิต ปัจจุบันสหกรณ์มีตลาดกลางรวบรวมผลผลิตให้บริการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

3.ธุรกิจธนกิจ(สินเชื่อ)

3.1การให้กู้เงิน เมื่อเกษตรกรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์สามารถสร้างความเชื่อถือให้กับสถาบันการเงินหน่วยงานของทางราชการและบุคลทั่ว ๆ ไปโดยสหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้สมาชิกกู้ไปลงทุนเพื่อการเกษตรซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาจากแผนการดำเนินงานหรือแผนการใช้เงินกู้ของสมาชิกประกอบการให้เงินกู้เช่นสหกรณ์อาจให้เงินกูแก่สมาชิกเพื่อนำไปซื้อวัสดุการเกษตรค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัวหรือเพื่อนำไปบุกเบิกปรับปรุงที่ดินหรือจัดซื้อที่ดินการเกษตรในกรณีที่สมาชิกไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่เพียงพอทำการเกษตร โดยสหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี

3.2การรับฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักและเห็นคุณค่าประโยชน์ของการออมทรัพย์และเพื่อระดมทุนในสหกรณ์สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก2ประเภทคือ เงินฝากออมทรัพย์กำหนดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกำหนดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปีโดยสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรเดียวกับธนาคารพาณิชย์

4.ธุรกิจการส่งเสริมอาชีพและบริการสหกรณ์ อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางการเกษตรคอยให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านการเกษตรหรืออาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นในการให้คำปรึกษาแนะนำให้สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการแผนใหม่ตลอดจนการวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

5. การศึกษาอบรม สหกรณ์จะจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่สมาชิกคณะกรมการสหกรณ์ผู้จัดการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อยู่เสมอเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักการวิธีการสหกรณ์สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

6.ด้านสังคม สหกรณ์ช่วยให้เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนหรือสังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสังคมมีความสุขบุตรหลานสมาชิกได้รับการศึกษาสูงขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีเนื่องจากเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อมูลจาก https://www.coopthai.com/cpd/sktthani/business.html

รางประตูอัตโนมัติ สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี

ในการติดตั้งประตูอัตโนมัติ ที่สหกรณ์ฯ

ทางสหกรณ์ ได้มีการติดตั้งประตูอัตโนมัติจากทาง XEKA 2 แบบ 2 สถานที่ ที่ติดตั้ง โดยเป็นแบบบานเดี่ยว และ แบบบานคู่ เลื่อนอัตโนมัติแบบบานคู่ เพื่อการใช้บริการ โดยสำหรับศูนย์สหกรณ์ของทางสุโขทัยธานี เป็นอาคารใหม่ ที่เพิ่งมีการใช้งาน

บานประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนคู่ สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี

บานประตูอัตโนมัติ แบบบานคู่ เมื่อเทียบกับผู้ใช้งานจริง โดยเป็นการใช้งานเพื่อให้บริการกับทางลูกค้าของทางสหกรณ์ เพื่อทำธุรกรรมกับทางสหกรณ์ฯ 
myhome4

ตัวอย่างบานประตูอัตโนมัติบานเดี่ยวแบบบานเลื่อนข้าง ในอีกจุดติดตั้ง

ขอขอบคุณ สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ทำการติดตั้ง และขอขอบคุณที่เลือกการติดตั้งรางประตูอัตโนมัติกับทาง XEKA และหวังว่าภายภาคหน้าเราคงได้มีโอกาศในบริการในส่วนอื่นๆ ต่อไป